Blog

Velkommen til studiesirkel høsten 2017!

Dette vil i all hovedsak være en «lesesirkel», der vi sammen leser gjennom og diskuterer hovedsakene i studiematerialet. Vi bruker for det meste et hefte utgitt av Nei til EU i mai 2017 i forbindelse med 25-årsdagen for norsk EØS-medlemsskap:

25 år med EØS – Konsekvenser for arbeidsliv og og samfunn.

Vi har en god del hefter som vi deler ut på studiemøtene. Dere finner en digital versjon av heftet her, og her finner dere et mer detaljert opplegg for studiesirkelen

Studiesirkelen er åpen for alle, og det går an å delta bare på enkeltmøter. Merk at det vil komme mer materiale, spesielt til tema 3. Det er også mulig at tidspunkt for noen møter vil bli endret, så følg med her:

Tema 1, onsdag 27. september: EØS og fagbevegelsen

Tid:  1800-2030,  Sted: Bergen kommune innbyggerservice, Kaigaten 4 (gamle Sparebanken Vest), møterom Fyllingsdalen
Kapitler fra heftet:
1 Forspillet til EØS
3 Hvordan EØS-avtalen svekker fagbevegelsen og faglige rettigheter

Tema 2, torsdag 12. oktober: EØS endrer det norske samfunnet (Dette temaet var først var satt opp 8.11)

Tid:  1800-2030,  Sted: Bergen kommune innbyggerservice, Kaigaten 4, møterom Fana
Kapitler fra heftet:
4 Kan vi leve med EØS?

Tema 3, onsdag 8. november: Romatraktaten og EU-grunnloven (Lisboatraktaten/traktaten om Den europeiske unions virkemåte) (Dette temaet var først var satt opp 12.10)

Tid:  1800-2030,  Sted: Bergen kommune innbyggerservice, Kaigaten 4, møterom Fyllingsdalen
Innleder på dette møtet er nestleder i Nei til EU Idar Helle. Vi har plukket ut en del sitat om det indre marked som bygger opp om at Romatraktaten og EU-grunnloven pålegger EU en markedsliberal økonomisk politikk. Nesten ingen land har en grunnlov som i så stor grad styrer politikken. Her finner du Romatraktaten  og her Lisboatraktaten, og her finner du de utplukkete sitatene. I tillegg har Nei til EU laget et Vett-hefte i 2010 som kan være interessant å lese før møtet. Du kan laste det ned her: Stadig mer union – Liboatraktaten og EUs utvikling

Tema 4, torsdag 23. november: EØS – økt ulikhet og mangel på demokrati

Tid:  1800-2015,  Sted: Bergen kommune innbyggerservice, Kaigaten 4, møterom Fana
Kapitler fra heftet:
5 Sprekker det sosiale grunnfjellet?
6 Når dommer og nye tolkninger skaper ny rettstilstand

Tema 5, onsdag 6. desember: Handelsavtale eller EØS-avtale

Tid:  1800-2030,  Sted: Bergen kommune innbyggerservice, Kaigaten 4, møterom Åsane
Kapitler fra heftet:
2 Markedsadgangen – får vi solgt varene våre?
7 Handelsavtale eller en bedre EØS-avtale?
8 Sluttvurdering

Reklame

Nei til EU på Sveiomarknaden

Nei til EU deltok på stand på Sveiomarknaden 3. og 4. juni

Hordaland Nei til EU er et fylkeslag med over 2000 medlemmer i flere aktive lokallag. Vi arbeider for å styrke Hordaland som nei-fylke og for å holde Norge utenfor den Europeiske Unionen.

Vi arrangerer åpne møter og konferanser, og vi står på stand der vi kan møte både potensielle medlemmer og allerede medlemmer for en engasjerende prat om EU og EØS.

Her ser vi Hildur Straume, styremedlem i Hordaland Nei til EU, i samtale med medlem Knut Ove Tvedt på Sveiomarkanden.

Ønsker du å bli aktiv i Nei til EU Hordaland? Ta kontakt

EU, EØS, TISA, TTIP. Slutt å kalle det frihandelsavtaler!

Fråsegn vedteke på Hordaland Nei til EO sitt årsmøte 17.2.2017

Last ned her

I den offentlige debatten fremstilles disse avtalene som (fri)handelsavtaler, og av stor betydning for norsk eksport. Men avtalene har knapt noen betydning for handelen.  Andre avtaler (f.eks. WTO) sikrer at det ikke opprettes nye tollmurer uansett hva som skjer med disse avtalene, og skulle vi melde oss ut av EØS, så vil den gamle handelsavtalen fra før 1994 automatisk tre i kraft.

Likevel er det betydningen for handelen tilhengerne av disse avtalene vil diskutere. De er klar over at da vinner de lett diskusjonen. «Vi må jo sikre vår eksport», påstår de. Og ingen vil jo at vår industri skal miste muligheten for å eksportere varene sine. Hald fram med å lese «EU, EØS, TISA, TTIP. Slutt å kalle det frihandelsavtaler!»

Høyesteretts Holship-dom bør få LO til å avvise EØS-avtalen

Fråsegn vedteke på Hordaland Nei til EO sitt årsmøte 17.2.2017

Last ned her

16. desember ble en mørk dag for norsk fagbevegelse. Med et flertall på ti mot sju dommere la Høyesterett seg flat for EFTA-domstolen og ga bedriften Holship medhold i saken mot Norsk Transportarbeiderforbund.

Høyesterett sier i realiteten at EØS-avtalen har forrang foran norsk arbeidslivslovgivning, norske tradisjoner og alle andre internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til, inkludert ILO-konvensjonene. Hald fram med å lese «Høyesteretts Holship-dom bør få LO til å avvise EØS-avtalen»

Telemarksmodellen – politikk til etterfølgjing

Fråsegn vedteke på Hordaland Nei til EO sitt årsmøte 17.2.2017

Last ned her

Telemark fylkeskommune gjorde eit særs viktig vedtak gjeldande frå 25. juni 2015. Dette omhandlar det som i ettertid har fått namnet Telemarksmodellen, og som i all hovudsak går ut på å hindra sosial dumping i arbeidslivet. For å kunna lukkast i dette viktige arbeidet, vedtok Telemark fylke klare reglar ovanfor entreprenørar der fylkeskommunen er byggherre.

Entreprenør som har oppdrag for fylkeskommunen skal nytta Byggenæringens Landsforbund (NHO) sin veiledar for val av seriøse bedrifter, og fylkeskommunen skal på si side nytta Difi sin veiledar for løns- og arbeids-vilkår i offentlege kontraktar.

Sosial dumping er ei aukande utfordring i arbeidslivet, og har utan tvil, samanheng med den frie flyten av arbeidskraft og kapital, påført Norge gjennom EØS-avtalen.  Hald fram med å lese «Telemarksmodellen – politikk til etterfølgjing»

EØS-avtalen er eit hinder for grønt skifte

Fråsegn vedteke på Hordaland Nei til EO sitt årsmøte 17.2.2017

Last ned her

Det er eit tverrpolitisk ønskje om eit grønt skifte i norsk næringsliv. For å få dette til, må det fleire verkemiddel til, blant anna støtte til bedrifter som vil satsa grønt ved å redusera CO2-utsleppa og auka foredlingsgrad av norske industriprodukt. Men dei strenge reglane i EØS-avtalen som forbyr støtteordningar og overlet alt til marknadskreftene, hindrar ei slik utvikling. Norsk fornybar energi kunne vore brukt til å skapa norske arbeidsplassar, men i staden blir det lagt kablar over Nordsjøen for å eksportera kraft til EU, med god forteneste til dei store kraftselskapa som Statkraft og BKK/Fjordkraft. Hald fram med å lese «EØS-avtalen er eit hinder for grønt skifte»