Høyesteretts Holship-dom bør få LO til å avvise EØS-avtalen

Fråsegn vedteke på Hordaland Nei til EO sitt årsmøte 17.2.2017

Last ned her

16. desember ble en mørk dag for norsk fagbevegelse. Med et flertall på ti mot sju dommere la Høyesterett seg flat for EFTA-domstolen og ga bedriften Holship medhold i saken mot Norsk Transportarbeiderforbund.

Høyesterett sier i realiteten at EØS-avtalen har forrang foran norsk arbeidslivslovgivning, norske tradisjoner og alle andre internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til, inkludert ILO-konvensjonene.

I dette konkrete tilfellet gjelder det ILO-konvensjon 137 som slår fast at registrerte havnearbeidere skal ha for­trinnsrett ved tildeling av havnearbeid og som dermed skal sikre havnearbeiderne arbeid og trygge lønns- og arbeidsvilkår. EFTA-domstolen og Høyesterett mener at denne avtalen bryter med EØS-avtalens artikkel 31 om fri etableringsrett over landegrensene, og derfor må vike. Konsekvensen er at det åpnes for lausarbeid på havnene. Hvem som helst kan hyres inn til enkelt-oppdrag, med fagforeningsknusing og sosial dumping som resultat.

Dommen kan få stor virkning for alt arbeidsliv i Norge. Nok en gang viser det seg at EØS-avtalen står helt i motstrid til fagbevegelsens interesser og undergraver norsk suverenitet.

I 2013 gjentok og skjerpet LO-kongressen kravene til EØS-avtalen:

«EØS-avtalen påvirker norsk arbeidsliv og samfunn gjennom beslutninger fattet i EU. LO krever at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingsystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU regler. En slik forrang må avklares mellom EØS-avtalens parter.»

EFTA-dommen og Høyesterettsdommen ga nå dessverre en avklaring på dette, stikk motsatt det LO-kongressen 2013 krevde. Begeret bør nå være fullt: LO-kongressen 2017 må kreve at EØS-avtalen sies opp.

ILO-konvensjon 137 har også en viktig og positiv – men mindre kjent – bivirkning: Den har historisk sett sikret et minimum av lønn og faglige rettigheter for sjøfolk. ITF – den internasjonale transportføderasjonen – har i alle år kunnet bruke havneboikott mot redere som er utflagget til land med svake rettigheter for arbeidsfolk, og som ikke oppfyller minimumskrav for sjøfolkene sine. Men forutsetningen har vært at en har godt organiserte havnearbeidere med fortrinnsrett til havnearbeid.

Høyesterettsdommer Indreberg framførte mindretallet sin begrunnelse for hvorfor de mente at høyesterett burde støtte havnearbeiderne. Hans poeng er «at mange andre land i EU har etablert ordninger med fortrinnsrett for registrerte havnearbeidere i tråd med ILO-konvensjon nr. 137.(…) EU-kommisjonen foreslo i 2001 og 2004 direktiv som blant annet ville føre til store modifikasjoner i havnearbeidernes etablerte fortrinnsrett. Forslagene fikk ikke tilslutning i EU-parlamentet. (…)

Det foreligger nå et omforent utkast til forordning som er til behandling i EU-parlamentet i disse dager. Utkastet innebærer for den delen av havnevirksomheten som omfattes, at dette fortsatt kan organiseres på måter som i noen utstrekning åpner for at etableringsretten og konkurransen begrenses.»

Altså stikk imot det Høyesteretts flertall bestemte. Indreberg sin konklusjon er at:

(179) Ivaretakelse av arbeidstakerinteressene har utvilsomt vært helt sentralt i den prosessen som har ført frem til det omforente forslaget til forordning, og dette hensynet preger også forslaget.

Det vi ser her er at EFTA-domstolen og Høyesterett sitt flertall går lenger i å støtte kapitalkreftene enn det EU sjøl gjør. Nok en gang er Norge flinkeste gutten i klassen i å innføre de verste sidene av EU-systemet.

Nei til EU krever folkeavstemning mot EØS!

Legg att eit svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: