EU, EØS, TISA, TTIP. Slutt å kalle det frihandelsavtaler!

Fråsegn vedteke på Hordaland Nei til EO sitt årsmøte 17.2.2017

Last ned her

I den offentlige debatten fremstilles disse avtalene som (fri)handelsavtaler, og av stor betydning for norsk eksport. Men avtalene har knapt noen betydning for handelen.  Andre avtaler (f.eks. WTO) sikrer at det ikke opprettes nye tollmurer uansett hva som skjer med disse avtalene, og skulle vi melde oss ut av EØS, så vil den gamle handelsavtalen fra før 1994 automatisk tre i kraft.

Likevel er det betydningen for handelen tilhengerne av disse avtalene vil diskutere. De er klar over at da vinner de lett diskusjonen. «Vi må jo sikre vår eksport», påstår de. Og ingen vil jo at vår industri skal miste muligheten for å eksportere varene sine. Hald fram med å lese «EU, EØS, TISA, TTIP. Slutt å kalle det frihandelsavtaler!»

Høyesteretts Holship-dom bør få LO til å avvise EØS-avtalen

Fråsegn vedteke på Hordaland Nei til EO sitt årsmøte 17.2.2017

Last ned her

16. desember ble en mørk dag for norsk fagbevegelse. Med et flertall på ti mot sju dommere la Høyesterett seg flat for EFTA-domstolen og ga bedriften Holship medhold i saken mot Norsk Transportarbeiderforbund.

Høyesterett sier i realiteten at EØS-avtalen har forrang foran norsk arbeidslivslovgivning, norske tradisjoner og alle andre internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til, inkludert ILO-konvensjonene. Hald fram med å lese «Høyesteretts Holship-dom bør få LO til å avvise EØS-avtalen»

Telemarksmodellen – politikk til etterfølgjing

Fråsegn vedteke på Hordaland Nei til EO sitt årsmøte 17.2.2017

Last ned her

Telemark fylkeskommune gjorde eit særs viktig vedtak gjeldande frå 25. juni 2015. Dette omhandlar det som i ettertid har fått namnet Telemarksmodellen, og som i all hovudsak går ut på å hindra sosial dumping i arbeidslivet. For å kunna lukkast i dette viktige arbeidet, vedtok Telemark fylke klare reglar ovanfor entreprenørar der fylkeskommunen er byggherre.

Entreprenør som har oppdrag for fylkeskommunen skal nytta Byggenæringens Landsforbund (NHO) sin veiledar for val av seriøse bedrifter, og fylkeskommunen skal på si side nytta Difi sin veiledar for løns- og arbeids-vilkår i offentlege kontraktar.

Sosial dumping er ei aukande utfordring i arbeidslivet, og har utan tvil, samanheng med den frie flyten av arbeidskraft og kapital, påført Norge gjennom EØS-avtalen.  Hald fram med å lese «Telemarksmodellen – politikk til etterfølgjing»

EØS-avtalen er eit hinder for grønt skifte

Fråsegn vedteke på Hordaland Nei til EO sitt årsmøte 17.2.2017

Last ned her

Det er eit tverrpolitisk ønskje om eit grønt skifte i norsk næringsliv. For å få dette til, må det fleire verkemiddel til, blant anna støtte til bedrifter som vil satsa grønt ved å redusera CO2-utsleppa og auka foredlingsgrad av norske industriprodukt. Men dei strenge reglane i EØS-avtalen som forbyr støtteordningar og overlet alt til marknadskreftene, hindrar ei slik utvikling. Norsk fornybar energi kunne vore brukt til å skapa norske arbeidsplassar, men i staden blir det lagt kablar over Nordsjøen for å eksportera kraft til EU, med god forteneste til dei store kraftselskapa som Statkraft og BKK/Fjordkraft. Hald fram med å lese «EØS-avtalen er eit hinder for grønt skifte»